Forumregels

Onderstaande regels zijn samengesteld door de forumbeheerders van Scooter Tourclub Nederland, de regels gelden voor iedereen die gebruik maakt van dit forum. Onderstaande regels zijn samengesteld om het forum leuk te houden voor alle leden en bezoekers.

 1. Registreren en de forumregels

  1. Het Forum van de Scooter Tourclub Nederland, hierna ook "STN" genoemd, is voor iedereen (gedeeltelijk) toegankelijk (leesbaar). Echter, om berichten te kunnen plaatsen en beantwoorden, is het noodzakelijk om als lid geregistreerd te zijn.

   Indien je je als lid registreert, betekent dit dat je zonder voorbehoud akkoord gaat met deze Forumregels. Tegen leden die zich (bij herhaling) niet aan de Forumregels houden, kunnen (al dan niet na een waarschuwing) door het Bestuur passende maatregelen worden genomen, waaronder mogelijk tijdelijke of permanente verbanning van dit Forum.

   Wanneer je je registreert als lid, wordt van je verwacht dat je (even kort) iets over jezelf vertelt in de Rubriek Stel je even voor. Zo kunnen andere leden "kennis met je maken" en je verwelkomen en dat is wel zo beleefd. Doe dat bij voorkeur binnen twee weken na registratie. Doe dat niet in andere rubrieken dan deze, noch in de chat. Geregistreerde leden die zich nooit voorstellen en / of nooit verder iets bijdragen aan het Forum, zullen op termijn worden verwijderd.

   Het motto van de STN is: "alles mag en niets moet" en leden genieten hier heel veel vrijheden maar de (soms ongeschreven) regels van goed fatsoen, logisch nadenken, respect en de geldende wetgeving zijn altijd van toepassing.

   Van de kant van de STN kan worden verwacht dat deze Forumregels, alhoewel altijd onverminderd van kracht, niet noodzakelijkerwijs strict worden gehandhaafd (tenzij wettelijk dwingend voorgeschreven) en dat altijd Redelijkheid en Billijkheid van toepassing zijn met betrekking tot de in dit Reglement genoemde voorwaarden en naar inzicht van Moderatoren en Beheerders.

   De Scooter Tourclub Nederland is een hobbyclub bestaande uit onbetaalde vrijwilligers in de vorm van gewone leden en bestuursleden. De STN is geen bedrijf, vereniging (in de wettelijke / fiscale zin des woords) of stichting en heeft geen winstoogmerk, en is derhalve geen juridische of fiscale entiteit. De STN kent geen betaalde vormen van lidmaatschap en deelname is geheel gratis zonder enige (verborgen) kosten. Eventuele vrijwillige bijdragen van leden en sponsoren / externe partners, en inkomsten vanuit de STN Webshop komen geheel ten goede aan de clubkas van de STN en worden gebruikt ten behoeve van zowel de vaste als variabele kosten van de club als geheel.

   Hoe je je kunt registeren als lid kun je nazien onder Hoe kan ik lid worden van de STN? - Registratie - #
 2. Veiligheid en Verantwoordelijkheid

  1. De STN is een tourclub voor voornamelijk scooters en bromfietsen met een cylinderinhoud van maximaal 50cc. Echter, tweewielers (en met name scooters) met een grotere cylinderinhoud zijn tevens welkom op het forum en kunnen vaak gewoon deelnemen aan meetings, activiteiten en / of mee op een tour (nader te bepalen per individuele tour). Maar de STN is meer dan alleen een tourclub. Zowel technische zaken als sociale aspecten staan ook hoog in het vaandel.

   Zowel op het Forum als de FaceBook pagina's van de STN is het verboden om expliciet over het (extreem) opvoeren van scooters en bromfietsen te dicussiëren. Daar zijn andere clubs en fora voor.

   Elk topic of bericht over (extreem) opvoeren kan, afhankelijk van de situatie en naar inzicht van een STN Moderator of Beheerder, zonder nadere kennisgeving of toelichting worden gewijzigd, gesloten of verwijderd.

   Denk goed na voordat je dergelijke berichten plaatst, met name technische details van "hoe dat te doen". Indien iemand "jouw suggesties" opvolgt en daardoor een ongeluk krijgt of veroorzaakt, zijn de gevolgen niet te overzien.

   Wel toegestaan zijn (1) links naar of quotes van filmpjes of artikelen op externe bronnen (bijvoorbeeld YouTube) die hierover gaan als voorbeeld en (2) het berichten over dergelijke zaken welke worden uitgevoerd in een testomgeving en / of niet bedoeld voor op de openbare weg. Echter, het "verheerlijken" of promoten van (extreem) opvoeren met als doel dat toe te passen op de openbare weg, inclusief (gedetailleerde) beschrijvingen van "hoe dat te doen", en in strijd met de geldende wetgeving is nadrukkelijk verboden.

   De STN accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in geval van calamiteiten en / of juridische consequenties welke mogelijkerwijs zouden kunnen voortvloeien uit wel of niet op berichten op het Forum gebaseerd "opvoeren" van scooters of bromfietsen. Alle geplaatste berichten met dergelijke inhoud en technische details daaromtrent zijn geheel en al de verantwoordelijkheid van de plaatser van een bericht of topicstarter en dienen als "theoretisch" te worden beschouwd en op generlei wijze als door de STN of haar leden "geadviseerde" of goedgekeurde / toegestane gang van zaken. Te allen tijde dient, naast deze Forumregels, de geldende wetgeving in acht te worden genomen.

   Inzake de richtlijnen en regels voor tourtochten betreffende veiligheid, gedrag en aansprakelijkheid ga je akkoord met deze zoals hier beschreven : viewforum.php?f=88

   Deze vormen een aanvullend en, waar van toepassing, integraal onderdeel van deze Forumregels.

   De STN accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in geval van beschadigingen / diefstal van scooters en / of accessoires, persoonlijke eigendommen etc. tijdens tourritten of meetings, alsmede persoonlijke gebeurtenissen (ongevallen etc.). #
 3. Auteursrechten & Copyright

  1. Bij het citeren van informatie uit een andere bron dan bijdragen op het STN forum (tekst en / of foto's en overige media van / uit een externe website, krant, weekblad etc.) moet altijd de bron worden vermeld.

   Tijdens door of onder de vlag van de STN en haar leden georganiseerde tourritten, meetings en overige activiteiten kunnen er door de deelnemers foto's en filmbeelden worden gemaakt. Door aan deze activiteiten deel te nemen, ga je er zonder voorbehoud mee akkoord dat jijzelf en anderen op deze geregistreerd kunnen worden en dat de STN en haar leden deze mogen plaatsen op het forum, websites, FaceBook en overige zogenaamde Social Media en tevens door de STN mogen worden benut voor haar eigen promotionele doeleinden, voor zover toegestaan onder de Nederlandse wetgeving. Hierbij kunnen deelnemende leden en gasten dus expliciet "in beeld" verschijnen.

   Indien specifieke afbeeldingen of filmopnamen niet toegestaan of om duidelijke redenen ongewenst zijn, of wil men persoonlijk niet in beeld, dan kan men zijn of haar onderbouwde bezwaren voorleggen aan het Beheer van de STN middels beheer@scootertourclubnederland.com of middels een PB (Persoonlijk Bericht) aan een lid van het Beheer. De STN is echter niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor beeldmateriaal dat door derden, inclusief leden, is vastgelegd en zich in zijn of haar privébezit bevindt. Indien men tijdens activiteiten niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, dient men dat voorafgaand te melden aan de tourleider of organisator van een activiteit.

   Het intellectueel eigendomsrecht van alle op het STN Forum en STN FaceBook pagina's door leden geplaatste originele berichten, verhalen, foto's, filmbeelden en alle mogelijke overige content berust bij de oorspronkelijke maker daarvan dan wel plaatser c.q. topicstarter (eventueel in licentie verkregen). Echter, door middel van plaatsing verleent de plaatser / topicstarter de STN een exclusief en onherroepbaar gebruiksrecht met betrekking tot alle geplaatste berichten en de inhoud daarvan, in welke vorm dan ook. Simpel gezegd, als voorbeeld : de foto die je zelf hebt gemaakt en hebt geplaatst, is en blijft van jou maar je geeft de STN het recht om die te gebruiken en te laten staan, ook als je besluit je lidmaatschap op te zeggen en / of in geval van royement. Dit geldt ook voor teksten en alle mogelijke andere vormen van (multi)media.

   Indien na plaatsing van een bericht of overige content, met name na beëindiging of opschorting van een lidmaatschap (op welke wijze of om welke reden dan ook), er dringende redenen zouden zijn om deze te (laten) verwijderen, kan het desbetreffende (voormalige) lid hiertoe een verzoek indienen bij het Beheer van de STN en in specifieke gevallen kan een Beheerder besluiten de desbetreffende berichten en / of (multi)media om dwingende redenen (eventueel slechts gedeeltelijk) te verwijderen.

   De reden van bovenstaande betreft de continuïteit van zowel het forum als individuele topics : indien berichten en (multi)media van (voormalige) leden zouden worden verwijderd, kan dat de verhaallijn van een topic onbegrijpelijk of een topic als geheel "inhoudloos" maken en derhalve negatieve gevolgen hebben voor het STN forum als geheel.

   Alle op het STN forum en haar FaceBook pagina's aanwezige originele media waaronder, maar niet gelimiteerd tot, het STN logo, de Forum layout, logo's van Tourbuffels, Ere-Leden, Lid van Verdienste etc., inclusief deze Forumregels en overige op het forum of STN FaceBook aanwezige documentatie en teksten, inclusief door gebruikers geplaatste berichten en (multi)media, zijn © Copyright Scooter Tourclub Nederland en mogen onder geen enkele voorwaarde worden gekopiëerd, vermenigvuldigd, gebruikt, aangepast etc. of op welke manier dan ook worden gepubliceerd of gebruikt in welke vorm dan ook zonder voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming van het Beheer van de STN. Alle overige product-, merk- en typenamen inclusief logo's, vermeldingen, verwijzingen etc. zijn eigendom van de respectievelijke houders. De Scooter Tourclub Nederland is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk inzake door leden in berichten gebruikte of vermelde handelsnamen, productnamen, logo's etc. van derden.

   De Scooter Tourclub Nederland verklaart dat naar haar beste weten middels haar eigen Forum en FaceBook pagina's, gebruikte logo's en huisstijl, geen inbreuk wordt gemaakt op de nationaal en / of internationaal geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een vordering wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan de Scooter Tourclub Nederland, naar haar eigen keuze, het betreffende intellectueel eigendom van derden verwijderen, vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat intellectueel eigendom van derden voort te zetten. #
 4. Aansprakelijkheid Content Gebruikersberichten

  1. Gezien de hoeveelheid van dagelijks geplaatste berichten op zowel het Forum als de FaceBook pagina's van de STN en de onmogelijkheid om deze allemaal (tijdig) op alle (juridische) aspecten te controleren door STN Moderatoren en Beheerders, accepteert de Scooter Tourclub Nederland geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid inzake de juistheid, (on)volledigheid, politieke en / of juridische correctheid en / of toelaatbaarheid van door leden en gebruikers geplaatste berichten. Iedere plaatser en / of topicstarter is zelf geheel en al (juridisch) verantwoordelijk voor zijn of haar eigen bericht(en) en eventuele geplaatste (multi)media.

   Indien leden of derde partijen aanstoot nemen aan (de content van) bepaalde berichten of topics, of menen dat daarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, kunnen zij dit onderbouwd melden bij het Beheer van de STN, welke na intern beraad hierop eventueel nadere actie kan ondernemen.

   De inhoud van door gebruikers en leden van zowel het STN Forum als haar FaceBook pagina's geplaatste berichten betreft de persoonlijke mening(en) en / of ervaring(en) van de plaatser van dat specifieke bericht welke niet noodzakelijkerwijs wordt / worden gedeeld door het Beheer van de STN noch haar overige leden, sponsoren etc. #
 5. Berichten (vragen / antwoorden / opmerkingen) plaatsen

  1. Kijk, voordat je een nieuw topic opent, altijd eerst of er misschien al een topic over jouw onderwerp is. Gebruik daarvoor de zoekfunctie rechts boven op het forum (trefwoorden) of zoek in de desbetreffende rubriek(en). De kans is namelijk groot dat een bepaalde vraag al eerder is gesteld. Dit om -tig topics over hetzelfde onderwerp te voorkomen. En wie weet wat je nog meer voor interessants tegenkomt op je zoektocht !

   Voordat je reageert op, of zelf een vraag wilt stellen in een reeds bestaand topic, kijk altijd even naar de datum van het laatste bericht van dat topic. Soms zijn bepaalde topics al heel oud en / of gesloten.

   Plaats een vraag of opmerking inzake een bepaald topic altijd in datzelfde topic en open hiervoor niet alweer een nieuw topic (tenzij dat topic al heel oud en gesloten is).

   Bestaat er geen topic (meer) over jouw vraag of over wat je graag zou willen vertellen, open dan een nieuw topic in de juiste rubriek en plaats duidelijke berichten met een duidelijke vraagstelling en / of relevante informatie. Een onduidelijk, nietszeggend of onzinnig bericht dient geen doel en dan kunnen andere leden je ook niet helpen of goed op reageren.

   Plaats niet hetzelfde bericht meerdere keren in verschillende rubrieken of topics. Één keer is genoeg.

   Plaats je vraag of onderwerp niet in de chat en stel je daar ook niet voor: grote kans dat niemand dat (direct) ziet en je dus ook geen antwoord of reactie krijgt.

   Neem niet het onderwerp van een ander over door vragen te stellen of opmerkingen te maken die helemaal niets met het onderwerp van dat topic te maken hebben en die daardoor definitief de inhoud of de richting van dat topic veranderen. In de meeste topics is er "ruimte" voor off-topic opmerkingen en vragen maar maak het niet te gek. Off-topic berichten kunnen zonder nadere aankondiging worden verwijderd. Zie ook de rubrieken Weet je dat… en Café de Slappe Klets voor alle mogelijke off-topic (niet direct scooter-gerelateerde) zaken.

   Als je op een bericht reageert en daarbij een voorgaande schrijver wilt citeren, citeer dan niet het gehele voorgaande bericht maar slechts dat gedeelte waar jij op reageert, tenzij dat echt niet anders kan. Reacties die grotendeels uit citaat bestaan inclusief eventuele foto's en media maken een topic rommelig en onoverzichtelijk en worden gezien als "vervuiling" en kunnen door een Moderator zonder nadere aankondiging worden aangepast.

   In gevallen van mopjes, gedichten, liedjes etc. : hou je aantal (nieuwe) berichten beperkt. Een grap en een grol, zeker als het scooter-gerelateerd is, is absoluut heel leuk en welkom maar plaats niet de hele inhoud van de scheurkalender op het forum. Dit wordt gezien als "vervuiling" en overdadige berichten kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden verwijderd.

   Heb je een privévraag of aanbod voor een lid, doe dit dan via PB (Persoonlijke Bericht) en plaats dat niet op het openbare forum (in verband met de privacy).

   Heb je onenigheid of ruzie met een ander lid, waarover dan ook, dan "vecht" je dat niet uit op het openbare forum. Punt.

   Meld, als een (technisch) probleem is opgelost, dit samen met de oplossing in het desbetreffende topic. Hier kunnen anderen weer van leren en het motiveert mensen om te blijven helpen.

   In geval van advertenties : meld het als een artikel verkocht of niet meer beschikbaar is (of als je intussen al hebt gevonden of gekocht / verkregen wat je zocht) door middel van een laatste bericht in datzelfde topic. Een Moderator zal het bericht vervolgens sluiten.

   In geval van advertenties : niet boos worden of gaan zeuren of klagen als er niemand op reageert. Net zoals overal is het een kwestie van vraag en aanbod en als niemand interesse heeft (op dat moment), is het gewoon jammer. Het plaatsen van een advertentie, zowel vraag als aanbod, geeft geen garantie op resultaat.

   Het aantal door jou geplaatste berichten of aantal door jou ontvangen "likes" die je bij je naam hebt staan, bepalen niet hoe "belangrijk" je bent of welke status je hebt bij de STN. Beide maken je niet "meer" of "minder" dan een ander. Het berichtenaantal dat bij je naam staat, kan namelijk ook dalen wanneer in de achtergrond het forum wordt opgeschoond en daarbij berichten van jou automatisch worden verwijderd (bijvoorbeeld verjaardagswensen van meer dan een jaar geleden). Of door technische storingen zouden likes en exacte aantallen van beide kunnen wijzigen of verdwijnen. Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend of verbonden en het Bestuur gaat niet in op klachten hierover.

   Plaats dus ook niet zoveel mogelijk berichten als je kunt met als doel om op die manier een hoge berichtenscore te krijgen. Het is geen sport, voegt niets toe en wordt gezien als "vervuiling". Je reputatie en aanzien bepaal je zelf door de kwalitatieve inhoud van je berichten en hoe je met anderen omgaat.

   Weet je niet in welke rubriek je een bepaalde vraag moet stellen of je verhaal kunt schrijven, of of jouw bericht überhaupt wel geplaatst mag worden op het forum, neem dan voorafgaand even contact op met een Moderator of Beheerder. Zij helpen je graag verder.

   De voertaal bij de Scooter Tourclub Nederland is Nederlands. Probeer zoveel mogelijk in correct Nederlands te schrijven, inclusief hoofdletters, punten en comma's. Echter, "elk vogeltje zingt zoals het gebekt is" en als het niet anders kan, is het zeker niet verplicht. Op taalgebruik, zowel grammatikaal als spelling, mogen leden elkaar niet aanspreken.

   Het gebruik van andere talen (dus niet Nederlands of lokale accenten) is toegestaan voor zover dat uitdrukkingen, citaten, zinsneden, technische- en vaktermen, buitenlandse handleidingen etc. betreft en bij gelegenheid als grapje. Het is echter niet de bedoeling om hele artikelen, topics of discussies in andere talen te gaan voeren want sommige leden kunnen het dan wellicht niet (meer) volgen of deelnemen aan een gesprek of discussie. Uitzonderingen op deze regel zijn berichten geplaatst door buitenlandse leden en reacties daarop. #
 6. Off-topic Berichten

  1. Discussieer in een topic bij voorkeur alleen over de zaken waarover het topic gaat. Een grapje of grappige reactie op een bericht zal meestal niet als off-topic worden beschouwd. Zoals gezegd : in de meeste topics is er "ruimte" voor off-topic opmerkingen en vragen maar maak het niet te gek. Off-topic berichten kunnen zonder nadere aankondiging worden verwijderd. Zie ook de rubrieken Weet je dat… en Café de Slappe Klets voor alle mogelijke off-topic (niet direct scooter-gerelateerde) zaken.

   Mededelingen of vragen van persoonlijke aard (ziekte, overlijden, baanverlies etc.) die mensen willen delen of melden, dienen te worden geplaatst in de rubriek viewforum.php?f=30. Deze rubiek is alleen zichtbaar voor geregistreerde leden en wordt niet door zoekmachines zoals Google en Bing geïndexeerd. Alle aldaar geplaatste berichten zijn dus "privé" binnen het forum en niet zichtbaar voor gasten, derden en zoekmachines. #
 7. Fatsoensregels

  1. De algemene, en soms ongeschreven regels van "Goed Fatsoen" zijn van toepassing op de communicatie onderling op dit forum, zowel in berichten geplaatst op het openbare gedeelte als in PBs (Persoonlijke Berichten).

   Wat daar niet onder valt en wat dus ongewenst of verboden is, is onder andere (maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot) :

   - het gebruik van scheldwoorden of "schuttingtaal", voor zover dat serieus als aanstootgevend kan worden ervaren

   - iemand beledigen of op ordinaire wijze (persoonlijk) (verbaal) "aanvallen" (tenzij in sporadische gevallen overduidelijk als grapje bedoeld en dit ook door beide partijen zo wordt gezien)

   - het ongewenst vermelden van iemands privégegevens, zowel op het openbare forum als via een PB, of deze doorgeven op welke manier dan ook aan derden buiten de STN : dit zal resulteren in een onmiddelijke en permanente verbanning zonder recht van weerwoord

   - shockerend materiaal in de breedste zin des woords (sexisme, pornografie, geweld, fascisme, nazisme, religieuze intolerantie etc.)

   - racistische, discriminerende, denigrerende of stigmatiserende uitlatingen, alsmede doelbewust kwetsende opmerkingen in het algemeen; ook in geval van "grapjes" en moppen is dit niet toegestaan

   - bedreigingen in alle mogelijke vormen, zowel verbaal als fysiek : dit zal resulteren in een onmiddelijke en permanente verbanning zonder recht van weerwoord

   Probeer altijd behulpzaam te zijn en neem gestelde vragen en opmerkingen serieus, tenzij overduidelijk als grapje bedoeld. Niemand is "dom" en geen enkele vraag is dom. Als je iets niet weet, dan ben je niet dom. Dan weet je het gewoon niet. Durf dus gerust te vragen. Reageer beleefd op geplaatste berichten. Toon respect naar elkaar, wees medelevend waar van toepassing en gedraag je als een weldenkend en waardig lid van onze community en de STN als geheel.

   Indien Moderatoren en / of Beheerders klachten ontvangen hieromtrent, behoudt het Bestuur zich het recht voor om na nader onderzoek passende maatregelen te nemen. #
 8. Ongewenst

  1. Naast al eerder genoemde punten is tevens expliciet ongewenst :

   - je gedragen als een Moderator of Beheerder als je die functie niet hebt binnen de STN : als je vindt dat er in een topic gemodereerd moet worden (omdat je het ergens niet mee eens bent bijvoorbeeld of indien je meent dat iets niet overeenkomstig de Forumregels is), dan plaats je niet zelf opmerkingen of terechtwijzingen maar waarschuw je een Moderator of een Beheerder : dit kan via een PB of via de knop "Meld dit bericht" bovenaan elk bericht (rood balletje met wit uitroepteken). Als "gewoon" lid heb je geen toestemming of bevoegdheid om op eigen initiatief dit soort dingen te doen, om beleid te bepalen of om censuur toe te passen. Dit wil echter niet zeggen dat je automatisch gelijk hebt of krijgt als je een bericht of topic hebt gemeld bij het Bestuur, maar jouw melding zal ter kennisgeving worden aangenomen en indien terecht, zullen eventuele passende maatregelen door het Bestuur worden getroffen. Zeur hier ook verder niet over door.

   - vragen om topics te sluiten (slotjes) : in principe mag dit alleen door de topicstarter en niet door mensen die een topic niet (meer) interessant vinden of het niet eens zijn met wat er geschreven is of wordt. Zie ook voorgaand punt. Of een topic wel of niet wordt gesloten, wordt bepaald door het Bestuur.

   - opmerkingen over taalfouten, zowel qua spelling als grammatikaal, de onleesbaarheid van een bericht ("ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is") of het gebruik van een andere taal dan Nederlands zoals beschreven onder punt 5 onderaan. Plaats geen berichten die alleen daar over gaan.

   - "oneindig" doorgaan op een (grappige) opmerking of bericht over taalfouten. Na -tig "lollige" reacties in een topic ben je al minimaal -tig reacties te laat met "lollig" zijn en wordt het off-topic (zie punten 5 en 6). Na één opmerking daarover (voor zover al niet in strijd met de geldende regels) is jouw "boodschap" wel duidelijk.

   - ga niet lopen "pushen" om jouw persoonlijke mening "door te drijven" inzake allerlei mogelijke onderwerpen, ook al heb je ergens een heel andere mening over, ben je er 100 % van overtuigd dat (alleen) jij gelijk hebt of ben je het ergens (helemaal) niet mee eens. Zorg ervoor dat je "kritiek" onderbouwd is met argumenten maar blijf er niet steeds op terugkomen als anderen jouw mening of overtuiging niet delen. Wees respectvol naar elkaar. Eindeloos op iets doorgaan is niet productief en wordt gezien als "vervuiling".

   - het omhoog "pushen" van een topic van jezelf of van een ander met een nietszeggende mededeling met als (enig) doel om die weer omhoog te krijgen in de berichtenlijst en zo weer onder de aandacht te brengen; is je post niet relevant of voegt die niets toe, dan is dat hinderlijk. Met name in geval van verkoopadvertentie is dit ongewenst en kan resulteren in sluiting of zelfs verwijdering van het topic.

   - ga niet in (eindeloze) discussie met een lid van het Bestuur indien hij / zij ergens een (bindende) uitspraak over heeft gedaan of een bepaalde beslissing over heeft genomen, vooral niet op het openbare forum. Dergelijke dingen mogen ALLEEN via PB. Ben je het ergens niet mee eens, dan probeer je dat in eerste instantie rechtstreeks op te lossen met de Moderator of Beheerder die jouw melding of klacht heeft "behandeld". Indien je van mening bent dat je daarna alsnog onjuist wordt behandeld of er niet naar je geluisterd wordt, kan je dat nog éénmalig voorleggen aan een ander of hoger lid van het Bestuur. Echter, de beslissing van die is dan bindend en finaal. Ga er daarna dan verder ook niet over door want dat heeft geen zin en kan andere consequenties hebben.

   - berichten en topics welke qua inhoud een bepaalde politieke overtuiging of agenda, of een bepaalde religieuze stroming boven die van anderen (proberen te) promoten. Dit geldt ook voor "discussies" in topics en berichten inzake courante maatschappelijke ontwikkelingen en kwesties, ook al betreft dat persoonlijke meningen van leden. Voor religieuze en politieke discussies (voor zover niet van toepassing op scooters in het algemeen) zijn er andere fora en die horen niet thuis bij de STN.

   - verwijzen naar alleen een (externe) handleiding of de interne zoekfunctie van het forum als iemand een bepaalde vraag stelt : aan een opmerking om een handleiding te lezen ("RTFM") of om "maar de zoekfunctie van het forum te gebruiken", heeft niemand iets, dus vermeld minstens een paar zoekbegrippen of de richting waarin gezocht moet worden of verwijs naar de juiste rubriek of het juiste topic binnen de STN. Dit geldt speciaal voor verwijzingen naar zoekmachines op het internet. Bedenk dat veel leden, en misschien jijzelf ook, juist via die zoekmachines op ons forum terecht zijn gekomen. Help eventueel je mede-clubgenoten en voer zelf die zoekopdracht uit en plaats de (links naar) de resultaten in het topic. Wees beleefd en behulpzaam.

   - complete berichten in een afwijkend lettertype, -grootte of kleur etc.: de tekstopmaakfunctie's (kleur, lettertype, vet, schuin etc.) zijn alleen bedoeld om accenten in berichten aan te brengen om daar dan extra aandacht op te vestigen. Echter: hele berichten in afwijkende tekstvormen en kleuren maken het forum "rommelig" en minder goed leesbaar.

   - het gebruik van (overdreven) grote of veel afbeeldingen en / of grote gekleurde of afwijkende tekst in je "handtekening" (sig / signature) voor onder je berichten welke je in je eigen Gebruikersprofiel kunt instellen en opmaken. Heel grote of zeer "drukke" handtekeningen maken het forum "rommelig" en minder goed leesbaar.

   - het gebruik van een mogelijk shockerende of beledigende afbeelding als Avatar ("gebruikersplaatje") welke bij elk door jou geplaatst bericht wordt getoond. Zie hiervoor ook de regels zoals genoemd onder punt 7. #
 9. Verboden!

  1. Naast al mogelijk eerder genoemde punten en met het risico om in herhaling te vallen is (tevens) expliciet verboden :

   - het plaatsen van topics en / of berichten waarvan de inhoud bedoeld is als (sluik)reclame en / of het promoten van diensten of producten, al dan niet scooter-gerelateerd, met (achterliggende) commerciële bedoelingen en zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van het Beheer van de STN.

   Hieronder vallen niet :
   (1) privé aan- en verkopen / aanbiedingen / verzoeken van leden middels de rubriek (Te Koop) Aangeboden / Gevraagd / Gezocht,
   (2) reviews en tips inzake dealers, scooters, bromfietsen, accessoires en overige producten en / of diensten welke scooter-gerelateerd zijn etc. zoals bijvoorbeeld in de rubriek Ervaringen met Dealers, Winkels, Leveranciers etc. (Reviews) en elders op het Forum en waar de plaatser geen geldelijk of anderszins aanmerkelijk belang bij heeft,
   (3) berichten geplaatst door of inzake / namens officiële sponsoren van de STN,
   (4) door leden ontwikkelde "fan-art" of vergelijkbare zaken (bijvoorbeeld stickers, truien, sleutelhangers etc.), met of zonder verwijzingen naar externe partijen, zolang dit in het verlengde ligt van (het thema van) de STN en waar de plaatser geen geldelijk of anderszins aanmerkelijk belang bij heeft.

   Indien een bedrijf, organisatie, instelling of privépersoon een bepaalde dienst of product zou willen introduceren of promoten, of berichten wil plaatsen onder de noemer "marktonderzoek" of "productonderzoek of -ontwikkeling", dan dient die voorafgaand aan plaatsing van één of meerdere berichten contact op te nemen met het Beheer van de STN. Hieraan zijn dan nader te bepalen voorwaarden verbonden. Elk mogelijk bericht dat zou kunnen worden gezien als "ongeoorloofde (sluik)reclame" kan zonder nadere aankondiging worden verwijderd.

   - zonder toestemming gebruik maken van het account van een ander lid en onder zijn of haar "naam" deelnemen aan het forum (faken, spoofen, je voordoen als iemand anders)

   - het registreren van een nieuw gebruikersaccount met als doel (sluik)reclame (zie hierboven)

   - het registreren van een nieuw gebruikersaccount met daarbij de intentie je echte identiteit geheel geheim te houden en je eventueel daarbij voor te doen als iemand anders, ongeachte de daarachterliggende beweegredenen

   - het registreren van een nieuw gebruikersaccount met als (enige) doel om "herrie te schoppen" in de meest algemene zin des woords : zogenaamd "trollen" is verboden

   - "herrie schoppen" in de meest algemene zin des woords, zie tevens punten 7 en 8 : (constructieve) discussies en meningsverschillen zijn toegestaan zolang die niet tegen die punten verstoten

   - het registreren van een nieuw gebruikersaccount en / of gebruikmaking van een bestaand account met als (enige) doel het verkrijgen of "oogsten" van de (privé)gegevens van één of meerdere gebruikers, ongeacht welk achterliggend doel dan ook

   - het registreren van diverse gebruikersaccounts door één en dezelfde persoon om welke reden of met welke intentie dan ook; kun je niet meer inloggen of wil je iets (laten) wijzigen in je huidige account, of is je aanvraag voor registratie of lidmaatschap (nog) niet geactiveerd of bevestigd of zelfs geweigerd, maak dan geen nieuw account aan maar neem contact op met het Beheer; zij helpen je graag verder

   - topics en berichten inzake het (extreem) opvoeren van scooters en bromfietsen zoals beschreven onder punt 2

   - het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van zowel de STN als derden zoals beschreven onder punt 3

   - alles dat onder geldende wetgeving verboden is, zowel nationaal als internationaal (zie tevens viewforum.php?f=88) #
 10. Bezwaren & Klachten, Recht van Weerwoord

  1. Het Bestuur van de STN, gevormd door Beheerders en Moderatoren, bestaat uit mensen net zoals iedereen en die nemen beslissingen die soms heel moeilijk kunnen zijn en ook fouten kunnen worden gemaakt. Vergissen en fouten maken is tenslotte menselijk. Maar omdat het ook mensen zijn net als alle leden, hebben die ook verantwoordelijkheden en verplichtingen en mogen daarop worden aangesproken. Zoals bovenaan de Forumregels is gesteld : deze gelden voor iedereen.

   Ieder lid van de STN, "gewoon" lid of Bestuurder, heeft zogenaamd "recht van weerwoord" indien een beslissing wordt genomen waar men het niet mee eens is (uitgezonderd gevallen van schending van privacy of bedreiging zoals vermeld onder punt 7).

   Wees dus absoluut niet bang om een Moderator of Beheerder iets te vragen, te melden, ergens op te wijzen of op aan te spreken. Daar zijn ze voor, om jou als lid en de club als geheel te helpen.

   Maar ga niet in (eindeloze) discussie met een lid van het Bestuur indien hij / zij ergens een (bindende) uitspraak over heeft gedaan of een bepaalde beslissing over heeft genomen, vooral niet op het openbare forum. Dergelijke dingen mogen ALLEEN via PB. Ben je het ergens niet mee eens, dan probeer je dat in eerste instantie rechtstreeks op te lossen met de Moderator of Beheerder die jouw melding of klacht heeft "behandeld". Indien je van mening bent dat je daarna alsnog onjuist wordt behandeld of er niet naar je geluisterd wordt, kan je dat nog éénmalig voorleggen aan een ander of hoger lid van het Bestuur. Echter, de beslissing van die is dan bindend en finaal. Ga er daarna dan verder ook niet over door want dat heeft geen zin en kan andere consequenties hebben.

   Iedereen die een klacht of bezwaar wil indienen bij een lid van het Bestuur, dient deze duidelijk te omschrijven en eventueel te onderbouwen. Elke ingediende klacht of bezwaar, waarover dan ook, wordt bekeken en indien terecht bevonden, wordt er gepaste actie ondernomen.

   Klachten en bezwaren die op het openbare forum worden geplaatst en niet via PB worden gemeld, kunnen zonder nadere aankondiging of behandeling door het Bestuur worden genegeerd en / of verwijderd.

   Kun je niet (meer) inloggen op je account, heb je geen account of bent u een derde / externe partij die iets zou willen melden, dan is dat tevens mogelijk via deze link : memberlist.php?mode=contactadmin

   Klachten en bezwaren zullen niet altijd worden beantwoord maar wel altijd ter kennisgeving worden aangenomen. #
 11. Overig & Slotbepalingen

  1. Suggesties en ideeën met betrekking tot alle elementen en aspecten van de Scooter Tourclub Nederland zijn altijd welkom ! Deze kunnen per PB worden doorgegeven aan het Bestuur of openbaar (ter discussie) worden geplaatst in de rubriek viewforum.php?f=31. Heb je een goed idee of een suggestie voor een verandering of een verbetering etc., laat die ons dan zeker weten. Het Beheer van de STN beslist of dat dan daadwerkelijk wenselijk of uitvoerbaar is en in welke vorm, of niet. Indien jouw suggestie of, in het algemeen, jouw bijdrage aan de STN in welke vorm dan ook door de STN wordt toegepast of overgenomen, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend (je kunt er bijvoorbeeld geen geld voor vragen, copyright opeisen, een andere of hogere functie voor eisen etc.).

   Zowel Beheerders als Moderatoren van de STN worden benoemd en niet door de leden (democratisch) gekozen. Indien een positie (onverwacht) vrijkomt, bepalen de overige leden van het Bestuur wie daar eventueel voor in aanmerking komt (daar de beste kwaliteiten voor heeft) en die persoon wordt uitgenodigd die functie en taken op zich te nemen. Het "uitschrijven van een verkiezing" of zelf vragen om een andere of hogere functie is derhalve ongewenst en heeft geen zin.

   Leden van het Bestuur van de STN (1) bepalen samen het "beleid" van de STN en (2) controleren of berichten en leden niet verstoten tegen de regels en richtlijnen van de STN en mogen in dergelijke gevallen, in zoverre hun functie dat toestaat, gepaste actie ondernemen. In alle gevallen waarin de regels en richtlijnen mogelijk niet (voldoende) voorzien, en voor zover toegestaan onder de geldende wetgeving, ligt de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij (leden van) het Bestuur van de STN.

   Organogram : net als iedere organisatie en club heeft ook de STN een zogenaamde "managementstructuur". Die bestaat om de belangen en rechten van zowel de individuele leden als de STN zelf als geheel te behartigen en te bewaken. Hiertoe zijn er bepaalde zogenaamde "rangen" met diverse permissies en beslissingsbevoegdheden. De speciale rangen van Tourbuffel, Ultrabuffel, Lid van Verdienste, Ere-Lid, Coördinator, Merchandise etc. zijn speciale benoemingen en / of ere-titels welke niet per definitie extra of speciale bevoegdheden met zich meebrengen. Wel kunnen bepaalde leden soms, onafhankelijk van hun rang, (tijdelijk) speciale permissies toegewezen krijgen op voordracht en naar besluit van het Beheer, afhankelijk van zowel de taak die zij gevraagd worden om voor de STN te vervullen als van moment en situatie. "Gewone" leden, met of zonder speciale permissies, "rapporteren" aan het Bestuur bestaande uit Moderatoren en Beheerders. Moderatoren "rapporteren" aan Beheerders. De hoogste Beheerdersfunctie is die van Oprichter. De rangen van leden worden tevens weergegeven door middel van een bepaalde kleur. Van "gewone" leden zijn de gebruikersnamen standaard blauw gekleurd, die van Moderatoren zijn lichtgroen en die van Beheerders donkergroen. Geregistreerde leden kunnen hier nazien wie momenteel welke functie bekleedt : memberlist.php?mode=team.

   Sponsoren : een sponsor is een juridische entiteit (bedrijf, organisatie, privépersoon etc.) die wezenlijk op materiële wijze iets bijdraagt aan de STN en haar leden. Dit kan éénmalig zijn of in een langdurig samenwerkingsverband. In ruil daarvoor mag die entiteit voor een nader te bepalen tijdsperiode reclame voor zichzelf en / of gerelateerde diensten en / of producten (laten) plaatsen op het Forum en / of de FaceBook pagina's van de Scooter Tourclub Nederland. De STN is echter geen Marktplaats of etalage voor (een eindeloze stroom van) advertenties. Bijvoorbeeld : u bent een bandenspecialist of -fabrikant en stelt een set banden gratis ter beschikking voor verloting op de Jaarmeeting van de STN. U bent een dealer of fabrikant en stelt gratis gadgets of een budget daartoe of artikelen ter beschikking van de STN, welke vervolgens onder de leden worden verdeeld of verloot. Als commercieel bedrijf of instelling doet u een donatie ten behoeve van de clubkas van de STN. Of u bent een winkel / dealer / fabrikant en u wilt een bepaald product promoten en dus organiseert u een (dag)deel met drankjes en hapjes voor de leden van de STN om zo uw product onder de aandacht te brengen. In welke vorm of uitvoering dan ook, sowieso is de regel "voor wat, hoort wat" van toepassing en iedere mogelijkheid dient vooraf besproken te worden met het Beheer van de STN. Alleen maar reclame, in welke vorm dan ook, zonder "tegenprestatie" voor de leden van de STN is niet mogelijk en ongewenst. Tevens, indien na enige tijd mocht blijken dat een sponsor niet langer wezenlijk bijdraagt aan de STN, zal deze (eventueel tot nader orde en na nader overleg) als officiële sponsor worden verwijderd, zonder recht op restitutie of compensatie.

   Op deze Forumregels, alsmede op alle overige STN documentatie en de bepalingen en condities van lidmaatschap, inclusief zowel het Forum als de FaceBook pagina's van de STN zelf en op alle geschillen die daaruit mochten ontstaan, is Nederlands recht van toepassing, en zijn zonder nadere vooraankondiging aan mogelijke wijzigingen onderhevig.

   Alle geschillen die mogelijkerwijs ontstaan naar aanleiding van bovenstaande zullen, voorzover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van in eerste instantie het Bestuur en / of de juridisch adviseur van de Scooter Tourclub Nederland, óf aan de bevoegde rechter, tenzij de Scooter Tourclub Nederland er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan een andere, volgens de gewone rechtsregels bevoegde partij, een en ander met behoud van het recht van partijen op hoger beroep en cassatie. #

Aanmelden  •  Registreer